NQ, BBH ĐHĐCĐ ngày 15.12.2021

Print

2021.12.15_BBH_s_01.12.2021.BBH.HC.pdf 

2021.12.15_BB_Kim_phiu_biu_quyt_2.pdf 

2021.12.15_BB_Kim_phiu_biu_quyt_2.pdf 

2021.12.15_BB_Kim_phiu_biu_quyt_HC_3.pdf 

2021.12.15_BB_Kim_phiu_bu_c_Ban_kim_sot.pdf 

2021.12.15_BC_Kim_tra_t_cch_i_biu_1.pdf 

2021.12.15_BC_Kim_tra_t_cch_i_biu_4.pdf 

2021.12.15_BC_kim_tra_t_cch_i_biu_HC_2.pdf 

2021.12.15_BC_Kim_tra_t_cch_i_biu_HC_3.pdf 

2021.12.15_NQ_s_01.12.2021.NQ.HC.pdf