English

Investco Corporation

Investco Corporation

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY INVESTCO NĂM 2010

Đại hội đồng Cổ đông năm 2010 Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Xây dựng được tiến hành vào ngày 29 tháng 05 năm 2010.

Tại Đại hội Đồng Cổ đông năm nay, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, ông Viên Ngọc Bảo, đại diện Hội đồng Quản trị, báo cáo trước Đại hội về tình hình sản xuất kinh doanh, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giai đoạn 2005-2009, kế hoạch  hoạt động SXKD năm 2010 và định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2010-2014 (file đính kèm )

Đại hội Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2010-2015 và thông qua các tờ trình về: Phương án phân phối lợi nhuận , Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ , Niêm yết lên sàn chứng khoán , Sửa đổi điều lệ Công ty , Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty , Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010 , Bổ sung ngành nghề Kinh doanh của công ty .

DSC1_2010

Hội đồng Quản trị  và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015

DSC_2010

Biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.

 

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang