English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Văn phòng Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP)
Ðịa điểm
Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) , Bình Dương 
Chủ đầu tư
Công ty LD TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) 

Mô tả thêm về công trình

Văn phòng Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) đã được Bộ Xây dựng trao tặng:

* Huy Chương vàng Chất lượng cao ngành xây dựng

 

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang