English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Nhà máy thực phẩm F & N
Ðịa điểm
Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) 
Chủ đầu tư
Cty TNHH thực phẩm F&N Việt Nam  
Đơn vị tư vấn
BQLDA Cty TNHH thực phẩm F & N 
Giá trị
35.552.032.253 đ 

Mô tả thêm về công trình

Giai đoạn  I & II
Nhà xưởng chính, nhà xưởng phụ, đường nội bộ, hàng rào, tường bao quanh, bã đổ xe, khu vực cây xanh

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang