English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Nhà máy Casarredo
Ðịa điểm
Bình Dương 
Chủ đầu tư
Casarredo Manufacturing Co., Ltd  
Đơn vị tư vấn
BQLDA Cty Casarredo Manufacturing 
Giá trị
20.346.000.000 đ 

Mô tả thêm về công trình

Nhà xưởng 2 tầng, có sàn BTCT, mái lợp tole, dầm kèo thép và các hạng mục phụ trợ khác.

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang