English

Investco Corporation

Investco Corporation

 

Thông tin cổ đông

Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đồng 2010

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2010 (xem file đính kèm ).

Xem thêm...
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 CỦA INVESTCO

banner_thongtin_codongBáo cáo thường niên 2009 của INVESTCO (xem file đính kèm )

 

BAO CAO TAI CHINH RIENG 2009

indexBáo cáo tài chính 2009 (xem file đính kèm )
 

THỂ LỆ ỨNG CỬ & QUI CHẾ BẦU CỬ

codongĐơn ứng cử (File đính kèm ). Đơn đề cử (xem file đính kèm ). Mẫu sơ yếu lí lịch (File đính kèm ).

Qui chế bầu cử (xem file đính kèm ), Biên bản hợp nhóm cổ đông (xem file đính kèm ).

 

 
Trang 49 trên tổng số 49 trang