English

Investco Corporation

Investco Corporation

 

Chính sách chất lượng và an toàn lao động

 

Chính sách chất lượng

  1. INVESTCO đã thành lập ban y tế, an toàn, môi trường (HSE) là một trong những giá trị cốt lõi quản lý. Hệ thống quản lý HSE của INVESTCO đã được phát triển và được tiếp tục xem xét trên cơ sở cam kết quản lý của INVESTCO cho HSE, bằng chứng là bản tuyên bố là Phó Tồng Giám Đốc cam kết về chính sách quản lý để đảm bảo sức khỏe và an toàn của nhân viên của INVESTCO và bảo vệ môi trường.
  2. Ban an toàn và kiểm soát tại trụ sở chính và ban an toàn tại công trường dự án chịu trách nhiệm cho công tác quản lý và thực hiện hệ thống quản lý HSE được xây dựng theo kế hoạch và thủ tục của HSE. Thông qua hệ thống quản lý này, INVESTCO thiết lập tất cả các yêu cầu về các dự án để đáp ứng các yêu cầu cần thiết của HSE theo tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn quốc gia, các quy tắc và các quy định của địa phương và phù hợp với mục tiêu cuối cùng là về sức khỏe và an toàn cho người lao động và bảo vệ môi trường như được áp dụng vào hoạt động và phạm vi công việc của INVESTCO.

alt

Chính sách an toàn lao động


  1. Công ty đảm bảo các hoạt động thi công trên tất cả các công trường phải an toàn và hiệu quả. Việc tuân thủ những nguyên tắc về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sức khoẻ nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết trong tất cả các hoạt động của công ty
  2. Công ty thiết lập hệ thống an toàn lao động và triển khai một cách có tổ chức, khoa học và toàn diện thông qua việc ban hành đầy đủ nội quy, quy chế về an toàn lao động, thành lập các ban kiểm tra an toàn lao động để triển khai thực hiện các qui chế về công tác bảo hộ lao động đến từng công trình. Việc kiểm tra được thực hiện thường xuyên và có tính cưỡng chế.
  3. Mục tiêu của chính sách an toàn lao động của INVESTCO là lôi cuốn sự tham gia của tất cả các lực lượng lao động trong quá trình áp dụng. Công ty đảm bảo chính sách an toàn lao động luôn được đánh giá và cải tiến nhằm tạo ra môi trường lao động an toàn cho tất cả người lao động của INVESTCO.
alt
 

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang