English

Investco Corporation

Investco Corporation

 

Cơ cấu tổ chức Investco Corporation


So_do_to_chuc_vn


Tổng số cán bộ và nhân viên công ty:2.810 cán bộ và công nhân viên

  • Thạc sỹ : 04      
  • Bác sỹ : 02           
  • Kiến trúc sư : 25      
  • Kỹ sư xây dựng : 275
  • Kỹ sư cầu đường : 18
  • Kỹ sư nước, thủy lợi : 15
  • Kỹ sư, cử nhân chuyên các ngành khác : 156   
  • Cán sự, kỹ thuật viên : 286
  • Công nhân kỹ thuật : 2.514
 

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang