English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Trụ sở làm việc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. HCM
Ðịa điểm
224 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. HCM 
Chủ đầu tư
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM 
Đơn vị tư vấn
Công ty Khảo sát Thiết kế Tư vấn Sài Gòn (SACD) 

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang