English

Investco Corporation

Investco Corporation

 

Sản xuất công nghiệp

alt 
alt Hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng đang từng bước đi vào hoạt động ổn định đáp ứng tốt cho việc cung ứng vật tư  kịp thời, đảm bảo chất lượng cho các công trình xây dựng. Trong tương lai không xa, các sản phẩm vật liệu xây dựng mang tên INVESTCO sẽ tham gia phục vụ thị trường xây dựng trong cả nước.
 

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang