English

Investco Corporation

Investco Corporation

 

Hạ tầng kỹ thuật

Trong thời gian qua, INVESTCO đã thực hiện hợp tác đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật lớn như tham gia đầu tư dự án cầu Phú Mỹ - cây cầu dây văng đẹp và hiện đại nhất  và là “Cây cầu Biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh”.Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang