English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM
Ðịa điểm
Quận 1, TP. HCM 
Quy mô
12 tầng và 1 tầng hầm 
Chủ đầu tư
Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM  
Đơn vị tư vấn
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp - NAGECCO 
Giá trị
62 tỷ đồng 

Mô tả thêm về công trình

Công trình được khởi công ngày 20 tháng 08 năm 2009. Thời gian thực hiện: 22 tháng

- Cập nhật tiến độ công trình 18-04-2011.

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang