English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Nhà máy Nissei Electric Việt Nam – Giai đoạn I, II & III
Ðịa điểm
Hà Nội, Việt Nam 
Chủ đầu tư
Công ty Nissei Electric Việt Nam  
Đơn vị tư vấn
Hazama Corporation - Japan 

Mô tả thêm về công trình

Giai đoạn 1: Xây dựng móng cọc, Kết cấu Bê tông cốt thép, Khung Bê tông cốt thép, vì kèo thép, tổng diện tích: 7080m2 (3 tầng).
Giai đoạn 2: Xây dựng móng cọc, Kết cấu Bê tông cốt thép, Khung Bê tông cốt thép, vì kèo thép, tổng diện tích: 4800m2 (3 tầng).

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang