English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Nhà máy Valqua Việt Nam
Ðịa điểm
Hà Nội, Việt Nam 
Chủ đầu tư
Công ty TNHH Valqua Việt Nam  
Đơn vị tư vấn
Hazama Corporation - Japan 
Giá trị
20.570.000.000 VNĐ 

Mô tả thêm về công trình

Thi công xây dựng nhà máy

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang