English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Trung tâm bồi dưỡng kiến thức phụ nữ
Ðịa điểm
20 Nguyễn Đăng Giai, P. Thảo Điền, Q.2  
Quy mô
Xây lắp và thiết bị kèm xây lắp 
Giá trị
84.994.997.000 Vnđ 

Mô tả thêm về công trình

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang